امشي بهداوة ياحلو دربك خطر

امشي بهداوة

خوفي على خصرك لاتميل وينكسر

خوفي ع خصرك

امشي بهداوة واحسب حساب الحسد

ملك الاناقة جننت نص البلد


امشي بهداوة

لو قلت اشقر منك تغار السمر

لو قلت اسمر ويلي يانار الشق

امشي بهداوة ياحلو دربك خطر

خوفي على خصرك لاتميل وينكسر

—————————————————-

English translation

“Walk slowly, you beautiful
your road is dangerous, walk slowly
I’m afraid about your middle
that you bend and it breaks
I’m afraid about it

Walk slowly, and keep in mind
that people will envy your beauty

You are the queen of elegance
you made half people crazy, walk slowly
if I said that you are blond
darker girls became Jealous
if I said you are more dark
what a fire inside the blonds!

Walk slowly you beautiful
your road is dangerous

I’m afraid about your middle
that you bend and it breaks…”

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Kadim Al Sahir, Imshi bi hadawa – 4:59
أمشي بهداوة البوم الى التلميذة – كاظم الساهر

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo [email protected].

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini ([email protected])
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz ([email protected])
Segretaria di Redazione: Arianna Russo ([email protected])

—————————————————-