شلونــــك حبيــبي ؟ مشتــاق لك

مــر عمــري كــله حبـــيبي و أنــا أتخيــلــك

بـــعدك مــــلانـــــــي جـــــروح

وفــــــكرة تــــجي و تــــــــــروح

متقـــولــــي ويـــــن اروح لو احتـــاجلك

شلونــــك حبيــبي ؟ مشتــاق لك


مــر عمــري كــله حبـــيبي و أنــا أتخيــلــك

كل شئ بحياتى من غرامك ما سلم

معيشني بيــــن اللــــحظة و اللحـــظة حلـــم

أنــــــــا بحلـــــــــــم بيــــــــــك

أصحـــــــــى أفكــــــــــر فيك

أرحمنـــــــــــــــي اللــــــــه عليك

أنــــــــــــــــــــا عايـــــــــش إلـــــــــك

—————————————————-

English translation.

“How are you, love, I miss you
I’ve passed all my age while I imagine you
you went away, that filled me with wounds
you are an idea which comes and goes
please tell me, where I go, if I need you

How are you, love, I miss you
I’ve passed all my age while I imagine you
everything in my life isn’t safe because of your love
you make me live in a second
and the second is a dream
I dream of you
I wake up, thinking of you
please, have mercy on me
I live for you…”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Majid Al Mohandis, Shlonak Habibi – 5:47
ماجد المهندس – شلونك حبيبى

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo [email protected].

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini ([email protected])
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz ([email protected])
Segretaria di Redazione: Arianna Russo ([email protected])

—————————————————-