شدّتني أخدتني
حتّى إسمي نسّتني
من وقتها مش عارف
اللّه وين حاططني

أوقات بفكّر و بقول
معقول يحبّوا معقول
لإلي تبقى عَ طول
حدّي و عمري أعطيها

و مبارح عَ غفلة صار
كلّ شي تمنّيتُه بنهار
بلّش بحبّها المشوار
لقيت اللّي عم بحلم فيها

شدّتني أخدتني
حتّى إسمي نسّتني
من وقتها مش عارف
اللّه وين حاططني

قلبي اللّي بعمرُه ما كان
ياخد أو يعطي حنان
ما بصدّق إنّه عشقان
الدّقّات حاسس فيها

هيّ اللّي خلّتني صير
ما إشبع صوبها مشاوير
و إتمنّى لو فيّي طير
لقيت اللّي عم بحلم فيها


شدّتني أخدتني
حتّى إسمي نسّتني
من وقتها مش عارف
اللّه وين حاططني

—————————————————-

English translation.

“She pulled me, took me
even she made me forget my name
from that time
I don’t know where god has placed me
sometimes I think and say
is it possible that I love her
is it possible?
And that she stays near me for ever
near me, and I give her all my age

Suddenly, yesterday
all what I wished for came true
the road has started with her love
I found the girl I was searching for
she pulled me, took me
even she made me forget my name
from that time
I don’t know where god has placed me
my heart who never took or gave love
I can’t believe now he is in love
and that I can feel the beats

She made me
never enough to go out with her
and to wish I can fly
I found the girl I was searching for
she pulled me, took me
even she made me forget my name
from that time
I don’t know where god has placed me”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Fady Andraws, Shaddetny – 6:35
فادى أندراوس – شدتني

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo quality@infinititesti.com.

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini (direttore@infinititesti.com)
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz (quality@infinititesti.com)

—————————————————-