—————————————————-

مرا بشنو از دور/ دلم می خواهدت
هر روز با آواز / دلم میخواهدت
میگویمت به باد / باد مینالدت
میریزمت به ابر / ابر میباردت ..
میشینمت بمان / مینوشمت چو چای
میشینمت بمان / مینوشمت چو چای
ابر های سبز…سبزهای دور… کوه های سخت
آی عشق…. آی عشق… چهره ی آبی ات پیدا نیست !

مرا بشنو از دور/ دلم می خواهدت
هر روز با آواز / دلم میخواهدت
میریزمت به خاک / خاک میرویدت
میگویمت به گل / گل میبویدت
میگویمت به شب / میخوانمت ز حفظ
میگویمت به شب / میخوانمت ز حفظ
شعر های نو… نور های دور … کوه های سخت
آی عشق…. آی عشق….چهره ی سرخت پیدا نیست …!

—————————————————-

English translation.

“Hear me out from far far away
my heart desires you
every single day by new songs
my heart desires you
I tell you to the wind
the wind whimpers you
I pour you on the clouds
the clouds rain you down
I’ll sit you down
stay by my side
I’ll drink you as tea
green clouds, far greens, hard rocks
oh love, oh love
why can’t I see your blue face?


I pour you on soil
the soil grows you
I tell about you to the flower
the flower smells you
I tell about you to the night
I sing you by heart
oh love, oh love
I can’t see your red face”.

(Testo e traduzione a cura di Parmida)

—————————————————-

Pallett Band, Waltz No. 1 – 5:06

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo [email protected].

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Parmida
Direttore: Arturo Bandini ([email protected])
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz ([email protected])
Segretaria di Redazione: Arianna Russo ([email protected])

—————————————————-