AC/DC – Heatseeker (testo e traduzione)

———————————————— “(Oooh, we’re gettin’ ready here we go, I’m ready) Getting ready to rock getting ready to roll I’m gonna turn up the heat I’m gonna fire up the coal I gotta keep that motor turning I gotta keep that engine clean I gotta keep those tires burning I’ve got the best you’ve ever seen