Alla Bua – Lu rusciu te lu mare (testo e traduzione)

———————————————— “Nu giurnu scei ‘ncaccia a li patuli e ‘ntisi na cranonchiula cantare. A una a una le sentia cantare ca me pariane lu rusciu te lu mare.