Coldplay – Chinese sleep chant (testo e traduzione)

———————————————— “Fall asleep, follow me sleep satisfy, sleep satisfy fall asleep, follow me sleep satisfy, sleep satisfy Sleep, sleep, sleep sleep, sleep, sleep satisfy, sleep satisfy