—————————————————- “Tauto teni zon kai teteenekos kai egregoros kai kateeeudon kai neon kai geeeraion tade gar metapesonta ekeina esti kakeina palin tauta.