“Now I’m sleeping, now you’re awaking now I’m sleeping, it’s so beautiful my monster now you’re awaking, it’s so beautiful my monster…”. —————————————————- Traduzione. “Ora sto dormendo, tu ti stai svegliando ora sto dormendo, è meraviglioso il mio mostro adesso[…]↓ Read the rest of this entry…